BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

JEFATURA DE L’ESTAT

Mesures urgents.- Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny, pel qual s’adopten i prorroguen determinades mesures de resposta a les conseqüències econòmiques i socials de la Guerra d’Ucraïna, de suport a la reconstrucció de l’illa de La Palma i a altres situacions de vulnerabilitat; de transposició de Directives de la Unió Europea en matèria de modificacions estructurals de societats mercantils i conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors; i d’execució i compliment del Dret de la Unió Europea (BOE 29-6-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/06/29/pdfs/BOE-A-2023-15135.pdf

 

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

CONSELL INSULAR DE MENORCA.- Aprovació definitiva de la Revisió del Pla Territorial Insular de Menorca (BOIB 24-6-2023) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/86/1139552