BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT
MINISTERI DE L’INTERIOR
Fronteres.- Orde INT/790/2021, de 23 de juliol, per la qual es modifica l’Orde INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE 24-7-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/24/pdfs/BOE-A-2021-12404.pdf

MINISTERI DE JUSTÍCIA
Registre Mercantil. Models de comptes anuals.- Ordre JUA/793/2021, de 22 de juliol, per la qual s’aproven els models de presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals consolidats dels subjectes obligats a la seva publicació (BOE 26-7-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/26/pdfs/BOE-A-2021-12436.pdf

Registre Mercantil. Models de comptes anuals.- Ordre JUS/794/2021, de 22 de juliol, per la qual s’aproven els nous models per a la presentació en el Registre Mercantil dels comptes anuals dels subjectes obligats a la seva publicació (BOE 26-07-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/26/pdfs/BOE-A-2021-12437.pdf

CORTS GENERALS
Mesures urgents.- Resolució de 21 de juliol de 2021, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 12/2021, de 24 de juny, pel qual s’adopten mesures urgents en l’àmbit de la fiscalitat energètica i en matèria de generació d’energia, i sobre gestió del cànon de regulació i de la tarifa d’utilització de l’aigua (BOE 28-7-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12603.pdf

Mesures urgents.- Resolució de 21 de juliol de 2021, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 13/2021, de 24 de juny, pel qual es modifiquen la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i el Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per a fer front a l’impacte del COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge (BOE 28-7-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/BOE-A-2021-12604.pdf

Mesures urgents.- Resolució de 21 de juliol de 2021, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública (BOE 28-7-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/28/pdfs/boe-a-2021-12605.pdf

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
CONSELL DE GOVERN.- Acord del Consell de Govern de 20 de juliol de 2021 pel qual s’estableixen mesures excepcionals per contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19 (BOIB 24-7-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/99/1093504

CONSELL DE GOVERN.- Correcció d’errades del Decret llei 7/2021 de 20 de juliol, de modificació del Decret llei 11/2020 de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per fer front als incompliments de les disposicions dictades per pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (BOIB 27-7-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/100/1093797