BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

MINISTERI D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA
Control tributari i duaner.- Resolució de 6 de febrer de 2023, de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’aproven les directrius generals del Pla Anual de Control Tributari i Duaner de 2023 (BOE 27-2-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/27/pdfs/BOE-A-2023-5080.pdf

Informació tributària.- Ordre HFP/188/2023, de 27 de febrer, per la qual s’aprova la relació de valors negociats en centres de negociació, amb el seu valor de negociació mig corresponent al quart trimestre de 2022, a l’efecte de la declaració de l’Impost sobre el Patrimoni de l’any 2022 i de la declaració informativa anual sobre valors, assegurances i rendes, i per la qual es modifica l’Ordre HAC/612/2021, de 16 de juny, per la qual s’aprova el model 179, “Declaració informativa trimestral de la cessió d’ús d’habitatges amb finalitats turístics” i s’estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació (BOE 28-2-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/28/pdfs/BOE-A-2023-5260.pdf

JEFATURA DE L’ESTAT
Salut sexual i reproductiva. Interrupció voluntària de l’embaràs.- Llei orgànica 1/2023, de 28 de febrer, per la qual es modifica la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs (BOE 1-3-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/01/pdfs/BOE-A-2023-5364.pdf

Ocupació.- Llei 3/2023, de 28 de febrer, d’Ocupació (BOE 1-3-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/01/pdfs/BOE-A-2023-5365.pdf

Persones trans i LGTBI.- Llei 4/2023, de 28 de febrer, per a la igualtat real i efectiva de les persones trans i per a la garantia dels drets de les persones LGTBI (BOE 1-3-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/01/pdfs/BOE-A-2023-5366.pdf

Pressupostos.- Correcció d’errors de la Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023 (BOE 2-3-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/03/02/pdfs/BOE-A-2023-5478.pdf