BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

CONSELL GENERAL DEL PODER JUDICIAL
Jutjats de Primera Instància i Instrucció.- Acord de 23 de juny de 2021, de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, pel qual s’atribueix a determinats jutjats, amb competència territorial indicada per a cadascun dels casos, de manera exclusiva i excloent o no excloent, segons els casos, el coneixement de la matèria relativa a les accions individuals sobre condicions generals incloses en contractes de finançament amb garanties reals immobiliàries el prestatari de les quals sigui una persona física, amb efectes des de l’1 de juliol i fins al 31 de desembre de 2021 (BOE 28-6-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/28/pdfs/BOE-A-2021-10715.pdf

MINISTERI D’HISENDA
Impost sobre Determinats Serveis Digitals.- Resolució de 25 de juny de 2021, de la Direcció General de Tributs, relativa a l’Impost sobre Determinats Serveis Digitals (BOE 29-6-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/29/pdfs/BOE-A-2021-10745.pdf

MINISTERI DE L’INTERIOR
Fronteres.- Orde INT/677/2021, de 28 de juny, per la qual es modifica l’Orde INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE 29-6-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/29/pdfs/BOE-A-2021-10746.pdf

JEFATURA DE L’ESTAT
Mesures urgents.- Correcció d’errors del Reial decret llei 13/2021, de 24 de juny, pel qual es modifiquen la Llei 2/2021, de 29 de març, de mesures urgents de prevenció, contenció i coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, i el Reial decret llei 26/2020, de 7 de juliol, de mesures de reactivació econòmica per a fer front a l’impacte del COVID-19 en els àmbits de transports i habitatge (BOE 30-6-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10818.pdf

MINISTERI D’ASSUMPTES ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL
Interès de demora.- Resolució de 29 de juny de 2021, de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional, per la qual es publica el tipus legal d’interès de demora aplicable a les operacions comercials durant el segon semestre natural de l’any 2021 (BOE 30-6-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/30/pdfs/BOE-A-2021-10869.pdf

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL.- Ordre conjunta de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors i del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, per la qual s’aprova la segona modificació de l’Ordre conjunta, de 28 de maig de 2021, per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinària de la Línia COVID d’ajuts directes a empresaris i professionals a què es refereix el títol I del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial, en resposta a la pandèmia de la Covid-19 (BOIB 25-6-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/84/1091945

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL.- Ordre conjunta de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors i del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, per la qual s’aprova la tercera modificació de l’Ordre conjunta, de 28 de maig de 2021, per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinària de la Línia COVID d’ajuts directes a empresaris i professionals a què es refereix el títol I del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial, en resposta a la pandèmia de la Covid-19 (BOIB 2-7-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/87/1092279