BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

 

MINISTERI D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

 

Informació tributària.- Ordre HFP/1180/2023, de 26 d’octubre, per la qual es modifica l’Orde EHA/3481/2008, d’1 de desembre, per la qual s’aprova el model 189 de Declaració informativa anual sobre valors, assegurances i rendes, els dissenys físics i lògics per a la substitució de les fulles interiors d’aquest model per suports directament llegibles per ordinador i s’estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació telemàtica; i l’Ordre HAP/72/2013, de 30 de gener, per la qual s’aprova el model 720, de Declaració informativa sobre béns i drets situats a l’estranger, a què es refereix la disposició addicional divuitena de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i es determinen el lloc, forma, termini i el procediment per a la seva presentació (BOE 31-10-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/10/31/pdfs/BOE-A-2023-22221.pdf