BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

MINISTERI DE L’INTERIOR
Fronteres.- Orde INT/519/2021, de 27 de maig, per la qual es prorroga l’Orde INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE 29-5-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/29/pdfs/BOE-A-2021-8972.pdf

MINISTERI D’AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ
Acords internacionals administratius.- Addenda a l’Acord Internacional Administratiu subscrit el 21 de juliol de 2015 entre el Consell General del Poder Judicial del Regne d’Espanya i el Consell Superior de Justícia del Principat d’Andorra, feta a Madrid el 25 de febrer de 2020 (BOE 1-6-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-A-2021-9062.pdf

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
Imposts.- Decret llei 2/2021, de 22 de març, pel qual s’aproven mesures excepcionals i urgents en l’àmbit de l’impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar (BOE 1-6-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/01/pdfs/BOE-A-2021-9064.pdf

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
Edificis. Eficiència energètica.- Reial decret 390/2021, d’1 de juny, pel qual s’aprova el procediment bàsic per a la certificació de l’eficiència energètica dels edificis (BOE 2-6-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/02/pdfs/BOE-A-2021-9176.pdf

JEFATURA DE L’ESTAT
Persones amb discapacitat.- Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l’exercici de la seva capacitat jurídica (BOE4-6-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/03/pdfs/BOE-A-2021-9233.pdf

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
Mesures extraordinàries.- Decret llei 3/2021, de 12 d’abril, de mesures extraordinàries i urgents per a executar les actuacions i els projectes que han de finançar-se amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE 4-6-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/04/pdfs/BOE-A-2021-9286.pdf

MINISTERI DE JUSTÍCIA
Registre Civil.- Instrucció de 3 de juny de 2021, de la Direcció General de Seguretat Jurídica i Fe Pública, sobre la tramitació del procediment d’autorització de matrimoni davant notaris (BOE 4-6-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/04/pdfs/boe-a-2021-9326.pdf

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

CONSELLERIA DE MODEL ECONÒMIC, TURISME I TREBALL.- Ordre conjunta de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors i del conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball de 28 de maig de 2021 per la qual s’aproven les bases reguladores i la convocatòria extraordinària de la Línia COVID d’ajuts directes a empresaris i professionals a què es refereix el títol I del Reial decret llei 5/2021, de 12 de març, de mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial, en resposta a la pandèmia de la Covid-19 (BOIB 29-5-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/70/1089993

CONSELL DE GOVERN.- Decret 31/2021, de 31 de maig, pel qual es regula el marisqueig professional i recreatiu a les Illes Balears i es modifica el Decret 19/2019, de 15 de març, pel qual s’estableix el Pla de Gestió Pluriinsular per a la pesca amb arts de tirada tradicionals en aigües de les Illes Balears (BOIB 1-6-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/71/1090104