BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

MINISTERI D’HISENDA

Imposts.- Ordre HAC/72/2024, d’1 de febrer, per la qual s’aproven el model 040 “Declaració censal d’alta, modificació i baixa en el registre d’operadors de plataforma estrangers no qualificats i en el registre d’altres operadors de plataforma obligats a comunicar informació” i el model 238 “Declaració informativa per a la comunicació d’informació per part d’operadors de plataformes”, i s’estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació (BOE 5-2-2024) https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/05/pdfs/BOE-A-2024-2092.pdf

Imposts.- Reial decret 142/2024, de 6 de febrer, pel qual es modifica el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de març, en matèria de retencions i ingressos a compte (BOE 6-2-2024) https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/07/pdfs/BOE-A-2024-2249.pdf

MINISTERI DE TREBALL I ECONOMIA SOCIAL

Salari mínim interprofessional.- Reial decret 145/2024, de 6 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a 2024 (BOE 6-2-2024) https://www.boe.es/boe/dias/2024/02/07/pdfs/BOE-A-2024-2251.pdf

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

CONSELL DE GOVERN.- Correcció d’errates de la versió castellana del Decret 1/2024, de 5 de gener, pel qual s’aprova el Reglament del procediment sancionador de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 8-2-2024) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/19/1155094