BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

MINISTERI D’HISENDA I FUNCIÓ PÚBLICA

Imposts.- Ordre HFP/1415/2023, de 28 de desembre, per la qual s’aprova el model 379 “Declaració informativa sobre pagaments transfronterers” i es determinen la forma i procediment per a la seva presentació (BOE 30-12-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/30/pdfs/BOE-A-2023-26739.pdf

MINISTERI D’INCLUSIÓ, SEGURETAT SOCIAL I MIGRACIONS

Contractacions en origen.- Ordre ISM/1417/2023, de 29 de desembre, per la qual es regula la gestió col·lectiva de contractacions en origen per a 2024 (BOE 30-12-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/12/30/pdfs/BOE-A-2023-26742.pdf

JEFATURA DE L’ESTAT

Mesures urgents.- Correcció d’errors del Reial decret llei 7/2023, de 19 de desembre, pel qual s’adopten mesures urgents, per a completar la transposició de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors, i per la qual es deroga la Directiva 2010/18/UE del Consell, i per a la simplificació i millora del nivell assistencial de la protecció per desocupació (BOE 3-1-2024) https://www.boe.es/boe/dias/2024/01/03/pdfs/BOE-A-2024-135.pdf

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

PRESIDÈNCIA DE LES ILLES BALEARS.- Llei 12/2023, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2024 (BOIB 30-12-2023) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/176/1152718

CONSELLERIA D’EMPRESA, OCUPACIÓ I ENERGIA.- Instrucció tècnica 1/2023, de 22 de desembre de 2023, del director general d’Economia Circular, Transició Energètica i Canvi Climàtic per la que es modifiquen les Instruccions tècniques 1/2021 i 1/2022 del director general de Residus i Educació Ambiental de dates 9 de març de 2021 i 7 de març de 2022 per a l’aplicació de la Llei 8/2019, de 19 de febrer, de residus i sòls contaminats de les Illes Balears (BOIB 30-12-2023) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/176/1152647