BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

MINISTERI DE L’INTERIOR

Fronteres.- Orde INT/1159/2021, de 29 d’octubre, per la qual es modifica l’Orde INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (30-10-2021) https://boe.es/boe/dias/2021/10/30/pdfs/BOE-A-2021-17662.pdf

COMUNITAT AUTÒNOMA DE CATALUNYA

Codi Civil de Catalunya.- Decret llei 19/2021, de 31 d’agost, pel qual s’adapta el Codi Civil de Catalunya a la reforma del procediment de modificació judicial de la capacitat (BOE 5-11-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/05/pdfs/BOE-A-2021-18037.pdf