BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

 

MINISTERI D’INCLUSIÓ, SEGURETAT SOCIAL I MIGRACIONS

Seguretat Social.- Resolució de 3 de novembre de 2023, de la Secretaria d’Estat de la Seguretat Social i Pensions, per la qual s’estableix el termini especial per a l’ingrés de les diferències resultants de l’aplicació de l’Ordre ISM/1164/2023, de 20 d’octubre, per la qual es fixen per a l’exercici 2023 les bases normalitzades de cotització a la Seguretat Social, per contingències comunes, en el Règim Especial de la Seguretat Social per a la Mineria del Carbó (BOE 8-11-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/11/08/pdfs/BOE-A-2023-22691.pdf

MINISTERI D’ASSUMPTES ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

Institucions d’inversió col·lectiva.- Reial decret 813/2023, de 8 de novembre, sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d’inversió i de les altres entitats que presten serveis d’inversió (BOE 9-11-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/11/09/pdfs/BOE-A-2023-22763.pdf

Instruments financers. Valors negociables.- Reial decret 814/2023, de 8 de novembre, sobre instruments financers, admissió a negociació, registre de valors negociables i infraestructures de mercat (BOE 9-11-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/11/09/pdfs/BOE-A-2023-22764.pdf

Mercat de valors. Serveis d’inversió.- Reial decret 815/2023, de 8 de novembre, pel qual es desenvolupa la Llei 6/2023, de 17 de març, dels Mercats de Valors i dels Serveis d’Inversió, en relació amb els registres oficials de la Comissió Nacional del Mercat de Valors, la cooperació amb altres autoritats i la supervisió d’empreses de serveis d’inversió (BOE 9-11-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/11/09/pdfs/BOE-A-2023-22765.pdf

Institucions d’inversió col·lectiva.- Reial decret 816/2023, de 8 de novembre, pel qual es modifica el Reglament de desenvolupament de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d’Institucions d’Inversió Col·lectiva, aprovat pel Reial decret 1082/2012, de 13 de juliol (BOE 9-11-2023) https://www.boe.es/boe/dias/2023/11/09/pdfs/BOE-A-2023-22766.pdf

 

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

 

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS.- Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es convalida el Decret llei 6/2023, de 2 d’octubre, de mesures urgents en matèria d’habitatge (RGE núm. 7177/23) (BOIB 4-11-2023) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2023/150/1148388