BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Salut pública.- Decret llei 7/2021, de 20 de juliol, de modificació del Decret llei 11/2020, de 10 de juliol, pel qual s’estableix un règim sancionador específic per a fer front als incompliments de les disposicions dictades per a pal·liar els efectes de la crisi ocasionada per la COVID-19 (BOE 7-9-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/07/pdfs/BOE-A-2021-14603.pdf

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

Subhastes judicials i notarials. Gestió informatitzada.- Resolució de 6 de setembre de 2021, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 2 de setembre de 2021, conjunta de la Direcció General de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional, per la qual es modifica la de 13 d’octubre de 2016, per la qual s’estableixen el procediment i les condicions per a la participació per via telemàtica en procediments d’alienació de béns a través del portal de subhastes de l’Agència Estatal Boletín Oficial del Estado (BOE 8-9-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/08/pdfs/BOE-A-2021-14666.pdf