BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

JEFATURA DE L’ESTAT
Protecció a la infància i adolescència.- Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència enfront de la violència (BOE 5-6-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9347.pdf

Tractats internacionals.- Instrument de Ratificació de la Carta Social Europea (revisada), feta a Estrasburg el 3 de maig de 1996 (BOE 11-6-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9719.pdf

MINISTERI DE L’INTERIOR
Fonteres.- Orde INT/552/2021, de 4 de juny, per la qual es modifica l’Orde INT/657/2020, de 17 de juliol, per la qual es modifiquen els criteris per a l’aplicació d’una restricció temporal de viatges no imprescindibles des de tercers països a la Unió Europea i països associats Schengen per raons d’ordre públic i salut pública amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE 5-6-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9349.pdf

MINISTERI DE SANITAT
Fronteres. Control sanitari.- Resolució de 4 de juny de 2021, de la Direcció General de Salut Pública, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d’entrada d’Espanya (BOE 5-6-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9352.pdf

Fronteres. Control sanitari.- Resolució de 8 de juny de 2021, de la Direcció General de Salut Pública, per la qual es modifica la de 4 de juny de 2021, relativa als controls sanitaris a realitzar en els punts d’entrada d’Espanya (BOE 8-6-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9563.pdf

MINISTERI D’HISENDA
Impostos.- Ordre HAC/559/2021, de 4 de juny, per la qual s’aproven les normes en l’àmbit duaner, de l’Impost sobre el Valor Afegit i dels Impostos Especials de Fabricació, sobre l’avituallament i equipament exempt a vaixells i aeronaus, diferents dels privats d’esbarjo, així com els lliuraments en botigues lliures d’impostos i per a la venda a bord a viatgers (BOE 7-6-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9492.pdf

Impostos. Règim Econòmic i Fiscal de Canàries.- Ordre HAC/560/2021, de 4 de juny, per la qual s’aproven els models de declaració de l’Impost de societats i de l’Impost sobre la Renda de no Residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d’atribució de rendes constituïdes a l’estranger amb presència en territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020, es dicten instruccions relatives al procediment de declaració i ingrés, s’estableixen les condicions generals i el procediment per a la seva presentació electrònica; i per la qual es modifica l’Ordre HAP/296/2016, de 2 de març, per la qual s’aprova el model 282, “Declaració informativa anual d’ajudes rebudes en el marc del Règim Econòmic i Fiscal de Canàries i altres ajudes d’estat, derivades de l’aplicació del Dret de la Unió Europea” i s’estableixen les condicions i el procediment per a la seva presentació (BOE 7-6-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/08/pdfs/BOE-A-2021-9493.pdf

Imposició directa. Procediments amistosos.- Reial decret 399/2021, de 8 de juny, pel qual es modifiquen el Reglament de procediments amistosos en matèria d’imposició directa, aprovat pel Reial decret 1794/2008, de 3 de novembre, i altres normes tributàries (BOE 8-6-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9558.pdf

Impostos. Procediments tributaris.- Reial decret 400/2021, de 8 de juny, pel qual desenvolupen les regles de localització dels dispositius dels usuaris i les obligacions formals de l’Impost sobre Determinats Serveis Digitals, i es modifica el Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs, aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol (BOE 8-6-2021) https://www.boe.es/boe/dies/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9559.pdf

Terminis administratius. Impost sobre Activitats Econòmiques.- Resolució de 8 de juny de 2021, del Departament de Recaptació de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual es modifica el termini d’ingrés en període voluntari dels rebuts de l’Impost sobre Activitats Econòmiques de l’exercici 2021 relatius a les quotes nacionals i provincials i s’estableix el lloc de pagament d’aquestes quotes (BOE 11-6-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/boe-a-2021-9684.pdf

Impost sobre Determinats Serveis Digitals.- Ordre HAC/590/2021, de 9 de juny, per la qual s’aprova el model 490 de “Autoliquidació de l’Impost sobre Determinats Serveis Digitals” i es determinen la forma i procediment per a la seva presentació (BOE 11-6-2021) https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9721.pdf

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
CONSELL DE GOVERN.- Acord del Consell de Govern de dia 4 de juny de 2021 de modificació de l’Acord del Consell de Govern de dia 31 de maig de 2021 pel qual s’estableixen mesures excepcionals establertes per prevenir i contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19 durant part del mes de juny de 2021 (BOIB 5-6-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/74/1090573

CONSELL DE GOVERN.- Acord del Consell de Govern de dia 31 de maig de 2021 pel qual s’estableixen mesures excepcionals per prevenir i contenir la pandèmia ocasionada per la COVID-19 durant part del mes de juny de 2021 (BOIB 5-6-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/74/1090575

CONSELLERIA DE SALUT I CONSUM.- Resolució de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual es modifica la Resolució de la consellera de Salut i Consum de 21 de maig de 2021 per la qual s’estableixen mesures sanitàries específiques per donar seguretat a l’accés a les Illes Balears de persones residents o a visitants (BOIB 5-6-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/75/1090603

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS.- Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 4/2021, de 3 de maig, per impulsar i agilitzar la tramitació d’ajudes i altres actuacions en matèria d’habitatge (RGE núm. 4709/21) (BOIB 8-6-2021) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2021/76/1090640