BUTLLETÍ OFICIAL DE L’ESTAT

 

CORTS GENERALS


Mesures urgents.- Resolució de 10 de gener de 2024, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de derogació del Reial decret llei 7/2023, de 19 de desembre, pel qual s’adopten mesures urgents, per a completar la transposició de la Directiva (UE) 2019/1158, del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors, i per la qual es deroga la Directiva 2010/18/UE del Consell, i per a la simplificació i millora del nivell assistencial de la protecció per desocupació (BOE 12-1-2024) https://www.boe.es/boe/dias/2024/01/12/pdfs/BOE-A-2024-664.pdf

Mesures urgents.- Resolució de 10 de gener de 2024, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 6/2023, de 19 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en matèria de servei públic de justícia, funció pública, règim local i mecenatge (BOE 12-1-2024) https://www.boe.es/boe/dias/2024/01/12/pdfs/BOE-A-2024-665.pdf

Mesures urgents.- Resolució de 10 de gener de 2024, del Congrés dels Diputats, per la qual s’ordena la publicació de l’Acord de convalidació del Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s’adopten mesures per a afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Orient Pròxim, així com per a pal·liar els efectes de la sequera (BOE 12-1-2024) https://www.boe.es/boe/dias/2024/01/12/pdfs/BOE-A-2024-666.pdf

 

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

CONSELL DE GOVERN.- Decret 1/2024, de 5 de gener, pel qual s’aprova el Reglament del procediment sancionador de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB 6-1-2024) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/4/1152949

 

CONSELLERIA D’ECONOMIA, HISENDA I INNOVACIÓ.- Resolució del conseller d’Economia, Hisenda i Innovació de 8 de gener de 2024 per la qual s’estableix l’actualització de les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries de les taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2024 (BOIB 11-1-2024) https://www.caib.es/eboibfront/pdf/ca/2024/6/1153111