S’adjunta l’acord adoptat en data 15 de maig pels jutges del partit judicial d’Eivissa amb competència per al coneixement dels assumptes de família, en el qual fixen els criteris de modificació en matèria de règims de visites i estades i comunicacions amb fills menors en casos de progenitors separats o divorciats.