S’adjunta tot seguit diversos documents que estableixen, d’una banda, l’aixecament de la suspensió dels terminis i les actuacions processals a partir del día 4 de juny, i la corresponent als termes i interrupció de terminis per a la tramitació de procediments administratius, des del dia 1 de juny.

En el primer cas, els terminis tornaran a computar-se des del seu inici, sent el primer dia per al còmput el 5 de juny, mentre que el còmput dels terminis administratius es reprendrà en el moment en que s’alci la suspensió (el dia 1 de juny), ““sin perjuicio de lo establecido en la disposición adicional octava del RDL 11/2020”, ni “del reinicio del cómputo de los plazos cuando así lo prevea una norma con rango de ley aprobada durante la vigencia del estado de alarma”.

Per la seva banda, els terminis per a l’anunci i la interposició de recursos contra les resolucions que posin fi a el procediment i que es comuniquin durant el període de suspensió o dins dels 20 dies hàbils següents al 4 de juny, s’ampliaran per un termini igual al previst en la seva corresponent llei reguladora (excepte, lògicament, els terminis que es varen exceptuar de la suspensió).

Pel que fa als recursos en via administrativa, el CGPJ recorda la disposició addicional vuitena de l’RDL 11/2020, en el qual s’indica que per a això, així com per per instar altres procediments d’impugnació, etcètera, “se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado de alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido desde la notificación de la actuación administrativa objeto de recurso o impugnación con anterioridad a la declaración del estado de alarma. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la eficacia y ejecutividad del acto administrativo objeto de recurso o impugnación».

També amb efectes des del 4 de juny de 2020, s’ha d’aixecar la suspensió dels terminis de prescripció i caducitat de drets i accions.

Els serveis essencials es tramitaran de forma preferent després de la represa judicial

A més, i atès que el Consell General del Poder Judicial reconeix que “L’alçament de la suspensió dels terminis processals haurà d’operar sobre una situació en la qual els òrgans judicials no disposaran de la totalitat dels seus mitjans personals”, la seva Comissió Permanent ha acordat que des del 4 de juny i fins a la plena normalitat de l’Administració de Justícia, els serveis considerats essencials durant l’estat d’alarma es tramitaran “en un pla anàleg” al de les actuacions declarades preferents i urgents per les lleis processals.

RD 537/2020 (disposicions addicionals segona, tercera i quarta)
Acord CGPJ
Annex acord CGPJ