En data 10 de març de 2021 s’ha publicat en el BOE el nou Reglament d’assistència jurídica gratuïta (adjunt al final d’aquest text), que deroga l’anterior de l’any 2003 i que presenta novetats importants com, entre unes altres, la consolidació, en l’anomenat “territori comú”, dels pagaments mensuals del torn d’ofici. No obstant això, es manté la previsió recollida en anteriors normes que en funció de les circumstàncies “que puguin concórrer en el calendari de tancament pressupostari, els lliuraments corresponents als tres darrers mesos de l’any podran ser objecte de pagament en l’exercici immediatament següent”

Una altra de les novetats, inclosa en l’article 42 de el nou reglament, és la previsió que, a més de les actuacions professionals ja previstes en relació amb els beneficiaris del dret a l’assistència jurídica gratuïta, també s’han de retribuir “los honorarios dejados de percibir por aquellos profesionales del turno de oficio que hayan prestado el servicio de defensa por designación judicial de detenidos, presos, investigados o acusados en un proceso penal, cuando en el correspondiente expediente de asistencia jurídica gratuita no se hubiera obtenido dicho beneficio por insuficiencia de documentación y no se hayan satisfecho los derechos y honorarios profesionales”.

La nova norma preveu així mateix la creació del Consell Estatal d’Assistència Jurídica Gratuïta, que estarà integrat per representants dels ministeris de Justícia i de Política Territorial, dels consells generals de l’advocacia i de la procura, i de les comunitats autònomes amb competència en matèria de Justícia i que es planteja com a objectius avaluar i coordinar el funcionament del sistema de justícia gratuïta amb la finalitat de millorar la prestació de servei i l’assistència jurídica gratuïta a tot el territori.

Reial Decret 141/2021