El Tribunal Constitucional (TC) ha emparat un home que va al·legar que la policia havia vulnerat el seu dret a la llibertat personal en no informar-lo de forma suficient sobre les proves que hi havia en contra seu per ser detingut, cosa que li va impedir preparar bé la seva defensa durant l’interrogatori policial.

La Sala Primera del TC estima el recurs interposat per W.S., defensat per un lletrat del torn d’ofici, per considerar que aquest dret constitucional no va ser respectat perquè es varen ometre dades que relacionaven el sospitós amb la comissió d’un delicte i que podien haver estat útils al seu advocat perquè qüestionaven «amb fonament» el seu arrest.

Per tot això, el tribunal de garanties acorda declarar la nul·litat de la decisió del jutjat de guàrdia que va denegar l’inici del procediment d’habeas corpus i aclareix a la sentència que el recurs s’estima, no perquè no hi hagués motius per arrestar al recurrent, sinó perquè, havent-hi motius, aquests no varen ser comunicats ni al detingut ni al seu advocat.

Es tracta de la primera sentència que el tribunal de garanties dicta en aquest sentit després de la reforma de la Llei d’enjudiciament criminal (LECrim) el 2015 i de la incorporació de les directives europees dirigides a garantir els drets de les persones detingudes.

Més informació