El Tribunal Suprem ha establert com a doctrina legal que les prestacions públiques per maternitat percebudes de la Seguretat Social estan exemptes de l’impost sobre la renda de les persones físiques. En una sentència recent, la Sala III del TS confirma la sentència del TSJ de Madrid, que va estimar el recurs d’una dona i va ordenar a Hisenda que li tornàs la quantitat ingressada en l’IRPF del 2013 per la prestació per maternitat de la Seguretat Social percebuda en l’exercici esmentat.

En la seva resolució, el TS considera que la prestació per maternitat a càrrec de l’Institut Nacional de la Seguretat Social pot incloure’s en el supòsit que preveu el paràgraf tercer lletra h de l’article 7 de la Llei de l’IRPF, quan disposa que «igualment estaran exemptes les altres prestacions públiques per naixement, part o adopció múltiple, adopció, fills a càrrec i orfandat».

El TS es basa també en una interpretació sistemàtica, segons la qual la prestació per maternitat és el subsidi que gestiona la Seguretat Social que tracta de compensar la pèrdua d’ingressos del treballador a conseqüència del permís de descans per naixement d’un fill, adopció, tutela o acolliment, i durant aquest període el contracte de treball queda en suspens i s’interromp l’activitat laboral. Per això, d’acord amb l’article 177 de la Llei general de la Seguretat Social, el Suprem recorda que es consideren situacions protegides la maternitat, l’adopció, la guarda amb fins d’adopció i l’acolliment familiar, de conformitat amb el Codi civil o les lleis civils de les comunitats autònomes que el regulin.

Més informació