L’ICAIB ha iniciat l’elaboració de diverses llistes d’advocats, concretament les llistes d’administradors concursals, àrbitres, comptadors-partidors, mediadors en els àmbits Civil i Mercantil, mediadors de Família, perits judicials i advocats de Dret estranger per a la seva remissió als jutjats i/o organismes corresponents.

Les persones interessades a sol·licitar la inscripció en algun o alguns d’aquests registres han de fer-ho necessàriament de forma telemàtica a través d’aquest lloc web, fent clic en alguna o algunes de les opcions corresponents que trobaran al final d’aquest text.

És important tenir en compte que per formalitzar degudament la sol·licitud d’inscripció s’han de completar tots els camps del formulari.

 • En el cas dels administradors concursals, el formulari inclou una casella en la qual els interessats podran adjuntar la documentació requerida en l’art. 27 de la Llei concursal.
 • En el cas dels mediadors en Civil i Mercantil, a la casella del formulari s’ha d’adjuntar la documentació acreditativa del compliment dels requisits establerts a la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils.
 • Mentre, el formulari corresponent a Mediació Família disposa d’una casella per adjuntar la documentació que acrediti la inscripció en el Registre de Mediadors de les Illes Balears.

En tots els casos, la documentació requerida s’haurà d’adjuntar en arxiu únic i no superar la mida indicat al formulari.

Un cop enviada la sol·licitud, el col·legiat rebrà al seu correu electrònic un justificant de recepció de confirmació de l’enviament. Així mateix, als set dies d’haver fet l’enviament, els col·legiats de l’ICAIB podran consultar en el registre de la seva fitxa personal de SIGA (a la pestanya del seu CV), si han estat inscrits.

IMPORTANT.- En tots els casos, els advocats que ja formin part de llistes anteriors hauran igualment d’emplenar el formulari d’inscripció i, si escau, adjuntar la documentació necessària.

Terminis de sol·licitud.- El termini per sol·licitar la inscripció a les llistes acaba el 17 de novembre de 2017.

 • Advocats Dret Estranger
 • Administradors concursals persones jurídiques
 • Administradors concursals persones físiques
 • Àrbitres
 • Comptadors-partidors
 • Perits judicials
 • Mediadors familiars
 • Mediadors civils