Informem que s’ha elaborat el calendari de guàrdies del quart trimestre de 2019, que ja es pot consultar al web, tant al menú Torn d’ofici- Guàrdies, com en la fitxa personal del programa SIGA (fitxa col·legial- casulla Torn d’Ofici – casulla calendari de guàrdies).

En cas que no puguin assistir a una guàrdia, els lletrats poden, o bé permutar-la a la plataforma de creació recent (https://extranet.icaib.org/), o bé demanar una substitució a l’ICAIB (guardias@icaib.org), per a la qual cosa el Col·legi utilitzarà el llistat de lletrats inscrits a aquesta finalitat.

Segons allò que estableixen les directrius del Torn d’Ofici, la substitució es pot sol·licitar un màxim de cinc vegades a l’any, excepte causa justificada documentalment. En cas d’impossibilitat reiterada de realització de la guàrdia, s’ha de sol·licitar la baixa del torn corresponent.

A més, si els lletrats no poden assistir a la vista d’un judici en un procediment designat d’ofici, poden sol·licitar a l’ICAIB l’autorització per ser substituïts per un altre lletrat de la seva elecció, sempre que aquest formi part del mateix torn i partit judicial i que se sol·liciti, amb un mínim de tres dies d’antelació, al correu turnodeoficio@icaib.org