Des de Delegació de Govern s’ha informat a l’ICAIB que diversos recursos d’alçada tramitats en matèria d’estrangeria no es presenten degudament signats pel lletrat, per la qual cosa s’han enviat, sense signatura, a l’òrgan competent, la qual cosa podria afectar el procediment administratiu.

Per això i, a fi d’evitar demores en la tramitació o possibles perjudicis als justiciables, es recorda la necessitat que aquests recursos es presentin degudament signats