Recordam als col·legiats diverses qüestions d’interès relacionades amb les guàdies d’ALD, VG, DUD, Menors i Estrangeria:

DURADA DE LA GUÀRDIA.- Els lletrats de guàrdia han d’estar localitzables, disponibles o trobar-se físicament en el partit judicial on s’estigui fent la guàrdia durant les 24 hores del servei (de 9:00 h a 9:00 h. del dia següent), excepte causa justificada documentalment.

SUBSTITUCIONS.- En cas de no poder assistir a una guàrdia poden demanar un canvi a l’ICAIB, per a la qual cosa es recorrerà a la llista de lletrats inscrits a aquest fi, o bé, sol·licitar una permuta del dia de guàrdia amb un altre company, explicitant els dies de l’intercanvi i el nom del substitut, tot això dirigint-se a l’adreça electrònica habilitada a l’efecte guardias@icaib.org, amb un mínim de tres dies hàbils d’antelació, d’acord amb les Directrius del Torn d’Ofici.

Els canvis només es poden sol·licitar un màxim de 5 vegadas a l’any, excepte causa justificada documentalment. En el cas d’impossibilitat de realització de la guàrdia de forma reiterada, s’ha de sol·licitar la baixa del torn corresponent.

Aixímateix, s’informa de l’obligació de mantenir un descans d’un dia entre guàrdies.

Si els lletrats no poden assistir a la vista d’un judici a un procediment designat d’ofici, poden sol.licitar a l’ICAIB autorització per ser substituïts per un lletrat de la seva elecció, amb el requisit de que aquest formi part del mateix torn i partit judicial i es sol.liciti amb un mínim de tres díes d’antel.lació.

CONSULTA DEL CALENDARI DE GUÀRDIES.- Poden consultar el calendari de guàrdies amb el carnet col·legial tant al lloc web col·legial, i concretament al menú Torn d’Ofici-guàrdies, com en la seva fitxa personal del programa SIGA (fitxa col·legial + pestanya torn d’ofici + pestanya calendari de guàrdies), on figuren els dies de guàrdia assignats a cada lletrat