S’adjunta al final d’aquestes línies informació sobre la implantació del Registre Electrònic d’Apoderaments (REA) al Consell Insular de Menorca, per al qual utilitzarà la plataforma estatal Apodera. El REA és un registre electrònic en el qual consten les representacions que les persones interessades atorguen a tercers per actuar en el seu nom davant les administracions públiques.

La implantació del registre es farà de forma esglaonada, de manera que començarà només oferint la forma electrònica per als procediments d’Ordenació Turística i Ordenació del Territori i conviurà amb les formes i models de representació emprats actualment en el Consell.

Més informació

Funcionament Apodera