Adjuntam seguidament la resolució de la Direcció General de Tributs a la qüestió plantejada pel Col·legi de Procuradors de Barcelona en la qual questa corporació professional planteja quins són els efectes de la sentència del Tribunal Constitucional de 21 juliol 2016 relativa a taxes judicials tant sobre els procediments en què la demanda encara no ha estat incoada, com sobre aquells en què, estant incoada, s’ha requerit el pagament de la taxa judicial sense que aquest s’hagi fet encara efectiu.

En relació amb el primer supòsit plantejat, la DG de Tributs assenyala que “en los procedimientos iniciados antes de la fecha de publicación de la sentencia – 15 de agosto de 2016- en los que no se ha interpuesto aún la demanda, no procederá a realizar su pago en los supuestos declarados nulos”. I afegeix que en aquells en els quals l’obligat tributari hagi estat requerit per al pagament i aquest encara estigués pendent, tot i haver-se deventgat la taxa, “el actor no vendría obligado a su pago, en tanto en cuanto su exigibilidad para los concretos supuestos de nulidad ha quedado anulada por el Tribunal”.

Les persones interessades poden consultar més informació al web d’Advocacia Espanyola (http://www.abogacia.es/2016/10/05/hacienda-elimina-las-tasas-en-procedimientos-iniciados-antes-de-la-sentencia-del-tc-sin-interponer-demanda/).

Contestació DG Tributs