S’adjunta al final d’aquestes línies el comunicat publicat al portal web del Tribunal Constitucional en el qual s’avança la part dispositiva de la sentència per la qual es declara la inconstitucionalitat i nul·litat dels articles 107.1, segon paràgraf, 107.2.a) i 107.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març).

Aquesta decisió de nul·litat es produeix “perquè estableix un mètode objectiu de determinació de la base imposable de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana que determina que sempre hagi existit augment en el valor dels terrenys durant el període de la imposició , amb independència que hagi existit aquest increment i de la quantia real” del mateix.

La decisió declara, així mateix, “la intangibilitat de les situacions fermes existents abans de la data de l’aprovació de la sentència”.

Comunicat TC