S’adjunta tot seguit un comunicat del Comitè Tècnic Estatal de Comunicació Electrònica (CTEAJE) sobre el sistema d’identificació Cl@ve Justícia per a l’accés, per part dels professionals, als creixents serveis digitals en l’administració de Justícia, així com un annex amb informació pràctica sobre la manera en què les persones interessades poden donar-se d’alta i obtenir-ne la seva identificació.

Per poder accedir a aquests serveis cal que els professionals de justícia, que posseeixen certificats electrònics per relacionar-se amb l’Administració, es donin d’alta al sistema ClavePIN, d’identificació i signatura digital, que permet dur a terme multitud de tràmits amb diferents administracions públiques de forma electrònica, i ara també amb l’administració de Justícia.

Comunicat CTEAJE
Annex pràctic