En atenció a les propostes formulades per alguns col·legiats de cara a evitar qualsevol tipus de susceptibilitat derivada dels mostrejos aleatoris i, al mateix temps, en compliment del necessari control de les certificacions del torn d’ofici que la llei d’assistència jurídica gratuïta imposa als col·legis d’advocats, s’informa que a des del mes de juliol de 2020 els mostrejos mensuals aleatoris de torn d’ofici es fan, d’una banda, sobre les justificacions que presentin els lletrats el primer cognom dels quals comenci per una lletra concreta que es determinarà per sorteig en Junta de Govern i, de l’altra, sobre les justificacions l’import de les quals sigui superior als mil euros.

En aquest sentit, s’informa que el resultat del sorteig dut a terme a la sessió de la Junta de Govern de dia 26 de juny ha correspost a la lletra E.

Recordem, finalment, que la realització dels mostrejos es realitza en atenció a allò que s’estableix a les directrius del Torn d’ofici i a la normativa de l’assistència jurídica gratuïta.