En el marc de la Comissió Mixta ICAIB- Lletrats de l’Administració de Justícia, s’ha informat que tots els moviments del compte de consignació relatius a ingressos, manaments de pagament (…) s’integren al programa Minverva i tenen el seu reflex en HORUS.

També han comunicat que l’accés per als professionals de la Justícia ja està disponible als comptes de dipòsits i consignacions judicials (https://www.administraciondejusticia.gob.es/carpeta-justicia), que permet sol·licitar l’accés i visualitzar l’estat econòmic dels procediments judicials de tots els col·legiats, amb independència de l’entitat bancària en la qual el professional tingui compte.

Els professionals podran fer operacions com la consulta del llistat de les sol·licituds d’accés als comptes expedients realitzats i el seu estat i la visualització de les subhastes judicials dels comptes expedients en què estigui autoritzat.