Adjuntam al final d’aquestes línies l’informe elaborat per la Subcomissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals del Consell General de l’Advocacia Espanyola sobre l’obligació d’inscripció dels professionals que presten els serveis relacionats a la lletra “O” de l’article 2.1 de la Llei 10/2010, de 28 d’abril.

En aquest informe, que no té caràcter vinculant, la Subcomissió considera que els lletrats col·legiats no estan subjectes a l’obligació d’inscripció en el registre mercantil, atès que, entre altres coses, entenen els membres de la Subcomissió, els professionals de l’advocacia, quan duen a terme determinades activitats professionals, ja estan inclosos en un altre epígraf normatiu de prevenció (concretament a la lletra b) de l’art. 2.1.3. de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell de 20 de maig de 2015, Quarta Directiva en matèria de PBC / FT), de manera que no ho estarien en l’esmentada lletra “o” de l’art 21 .de la llei 10/2010.

A més, afegeix la Subcomissió, que “si considerem que la ratio legis de la regulació en la Quarta Directiva de l’obligació de sotmetre a registre als proveïdors de serveis a societats s’enquadra dins de la normativa de supervisió i el control dels subjectes obligats , podem interpretar que la col·legiació obligatòria dels lletrats al nostre país satisfà les exigències de la norma comunitària, sense que calgui imposar noves obligacions registrals per al nostre col·lectiu “.

Informe subcomissió Prevenció blanqueig