S’adjunten al final d’aquestes línies les instruccions remeses per Delegació de Govern respecte de la tramitació de sol·licituds en matèria d’Estrangeria i que distingeixen entre la tramitació de sol·licituds inicials pels representants adherits als convenis amb els col·legis professionals, com l’ICAIB, i aquelles altres que poden presentar directament els interessats.

Tramitació de sol·licituds inicials presentades abans del 14 de març a través dels col·legis professionals (document 2). En el cas dels col·legiats adherits al protocol signat a aquest efecte per l’ICAIB, s’omet la compareixença personal de l’interessat i es garanteix la tramitació, pels representants, de les sol·licituds inicials presentades en el Col·legi amb anterioritat al 14 de març 2020.

En atenció a aquesta instrucció concreta, l’ICAIB, que remetrà les sol·licituds en l’ordre que s’indiqui des de l’oficina d’Estrangeria, s’habilitarà un sistema perquè totes les pàgines de documentació ja presentades pels col·legiats incorporin el segell col·legial ara exigit, i també acompanyarà el certificat per fer constar la seva remissió durant la vigència de l’estat d’alarma.

Tramitació pels propis interessats (Document 1). En aquest cas se substitueix la personació de l’interessat a l’oficina d’estrangeria pel registre electrònic de les sol·licituds, que, en el cas de les sol·licituds inicials, haurà de presentar el propi interessat i no el seu representant.
Document 1. Sol·licituds pels interessats

Document 2. Sol·licituds inicials a través d'l'ICAIB