El Consell General de l’Advocacia Espanyola ha expressat la seva disconformitat amb la sanció d’1.455.000 d’euros imposada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) a nou col·legis d’advocats de diferents províncies per, suposadament, fer «una recomanació col·lectiva de preus».

En una nota feta pública per l’Advocacia Espanyola, aquest organisme recorda que «els honoraris dels advocats a Espanya es fixen lliurement» i que, en haver de determinar les costes judicials, l’import no el fixen els col·legis, «sinó els jutjats i tribunals amb un informe que les corporacions professionals d’advocats han d’emetre amb caràcter obligatori, d’acord amb l’article 246 de la Llei d’enjudiciament civil».

Recordam que, a la vista del criteri de la CNMC, la Junta de Govern de l’ICAIB va adoptar en el seu dia, ad cautelam, l’acord de suprimir les normes o els criteris orientadors d’honoraris, la qual cosa no és obstacle perquè el Col·legi segueixi complint, per imperatiu legal, amb les obligacions establertes a l’article 246.1 sobre emissió d’informes d’honoraris: “Si la tasación se impugnara por considerar excesivos los honorarios de los abogados, se oirá en el plazo de cinco días al abogado de que se trate y, si no aceptara la reducción de honorarios que se le reclame, se pasará testimonio de los autos, o de la parte de ellos que resulte necesaria, al Colegio de Abogados para que emita informe”.

Aquests dictàmens o informes s’elaboren atenent els usos i els costums que en matèria d’honoraris ha aplicant la Junta de Govern de l’ICAIB i en base a les interpretacions fetes per la Junta en nombrosos dictàmens ja emesos respecte a múltiples casos al llarg dels anys.
Comunicat de l’Advocacia Espanyola