Les múltiples gestions que, en moltes ocasions i diversos moments, ha dut a terme i segueix impulsant l’ICAIB davant Delegació de Govern i davant les direccions insulars de l’Administració de l’Estat a Eivissa i a Menorca per instar la solució de les deficiències de funcionament que es venen registrant en les comissions d’assistència jurídica gratuïta de les dues illes per falta de personal, comencen a donar els seus fruits, donat el compromís de l’administració per incorporar personal funcionari a aquests organismes en el menor termini temporal possible.

L’ICAIB ve denunciant de forma reiterada que l’esmentada falta de personal (i, especialment, l’absència, en el cas de Menorca, d’un funcionari pertanyent a l’escala del subgrup A1, que és la titulació exigida normativament per al càrrec de secretari d’aquestes comissions, i a Eivissa, de personal administratiu), impedeix que les CAJG puguin celebrar amb normalitat les reunions periòdiques per a l’anàlisi dels expedients, amb els perjudicis que això pot comportar, no només per l’òptim funcionament d’un servei essencial en l’Estat de Dret, com és l’assistència jurídica gratuïta, sinó també per als professionals de l’advocacia i per als ciutadans.

Des de l’administració han informat que està previst que en breu termini se solucioni l’actual situació, de manera que les comissions d’assistència jurídica gratuïta a Eivissa i a Menorca podran recuperar el seu normal funcionament.

L’ICAIB vol deixar constància, a més, del seu agraïment a l’esforç fet en aquest sentit pel director insular a Eivissa, que, conscient de la situació, ha assumit personalment la revisió necessària d’aquells expedients de reconeixement del benefici de justícia gratuïta que ja s’han resolt en Comissió i estaven pendents de resolució i signatura, la qual cosa ha permès pal·liar la demora en la gestió d’aquests assumptes. Així mateix, la direcció insular manté el ferm compromís de reprendre les reunions i els treballs de la Comissió tan aviat com disposi de més personal, cosa que, segons han indicat a l’ICAIB, serà possible en un curt espai de temps.