La Comissió Mixta entre el ICIAB i els lletrats de l’Administració de Justícia ha acordat, en la sessió de 14 de gener de 2016, fer una sèrie de recomanacions a l’hora de formalitzar la presentació d’escrits, documents i altres comunicacions a través de la plataforma LexNET.

Entre elles, figuren les següents:

  1. Identificació i / o denominació d’escrits, demandes i documents adjunts.- L’experiència registrada en els primers dies de funcionament de LexNET evidència que amb certa freqüència s’obvia l’obligació d’identificar i / o anomenar tant els escrits i demandes com els documents adjunts que puguin acompanyar aquestes comunicacions. Per aquest motiu, la Comissió Mixta recomana als lletrats que recordin identificar tots els escrits i documents que presentin per via telemàtica i / o que, si escau, recordin al procurador la necessitat de complir aquest requisit i facilitin a aquests professionals la seva observació.
  2. Demandes iniciadores d’execució.- En el cas que es presentin a LexNET demandes executives, la recomanació és que, si es tracta de demandes iniciadores d’execució, aquesta circumstància s’indiqui i / o especifiqui expressament en l’escrit, de manera que el Deganat dels jutjats pugui distingir-los dels escrits de tràmit, i, en conseqüència, procedir al seu registre i a la seva posterior remissió al jutjat corresponent.
  3. Notificacions al lletrat en demandes de quantia inferior a 2.000 euros. En el cas de les demandes de quantia inferior a 2.000 euros en què no sigui preceptiva la intervenció del procurador i interessa que les notificacions es facin al lletrat signant, es recomana que l’interessat indiqui aquesta circumstància en la demanda i que es designi expressament com a domicili a efectes de notificacions. En aquests casos, resulta d’utilitat que el lletrat indiqui un número de fax o una adreça de correu electrònic.