TRIPLE OBJECTIU

L’ICAIB ha activat en data 1 de gener de 2022 un nou i pioner sistema de justificació en línia, en el qual han estat treballant en els darrers mesos el departament de Sistemes del Col·legi i la Comissió de Torn d’Ofici i que es planteja amb un triple objectiu: facilitar als professionals un procés de justificació molt més còmode i àgil que ells mateixos podran autogestionar; reduir les incidències i / o errors que sovint es detecten en les comprovacions dels mostrejos, que també s’eliminaran; i proporcionar la màxima seguretat jurídica, transparència i compliment normatiu del procés.

IMPLANTACIÓ PROGRESSIVA

La idea és dur a terme una implantació progressiva del nou sistema, a fi que els professionals puguin anar coneixent el seu funcionament i es familiaritzin amb ell, motiu pel qual la seva posada en marxa s’ha programat de la forma següent:

 1. a) En el mes de gener es començarà amb la justificació dels assumptes de Laboral i Família.
 2. b) Al febrer s’afegiran els corresponents a Judicis ràpids i Civil.
 3. c) Al març els relatius a Violència de Gènere i Estrangeria.
 4. d) Finalment, a l’abril, s’incorporaran els assumptes de Menors i Penal general.

FUNCIONAMENT

Toi i que les persones interessades poden consultar el manual d’ús adjunt al final d’aquest text , el sistema, de fàcil maneig i ús intuïtiu, funciona, resumidament, de la forma següent:

 1. Dins de les dues hores següents a la justificació en SIGA, en dies hàbils, rebrà un correi notificant l’inici del procés, amb el missatge “Tiene un proceso pendiente”.
 2. Podrà accedir al seu panell d’acreditacions o bé des de l’enllaç que veurà al seu missatge o bé des de https://icaib.signes30.com/Signes/
 3. Una vegada dins el panell, veurà aquelles que té pendents.
 4. Quan premi sobre la designació que es vulgui justificar, el sistema li durà directament a la seva fitxa, on haurà d’adjuntar la documentació acreditativa fent clic sobre el botó afegir adjunts (des del disc local). És important tenir en compte que s’ha d’afegir un únic adjunt per assumpte i sempre en format PDF.
 5. El sistema li donarà un termini de cinc dies per pujar la documentació acreditativa de la justificació sol·licitada. En cas que es passi aquest termini, la sol·licitud inicial s’elimina, podent repetir-la l’interessat en qualsevol altre moment.
 6. Un cop pujat el document, s’ha de tancar la pestanya de càrrega. Si aquesta no es tanca es passarà a comprovar la documentació pujada. En cas que estigui tot correcte, pot prémer sobre el botó verd “Aprobar”.
 7. El sistema està preparat per a comprovar la validesa de la documentació pujada i la seva correspondència amb la justificació pretesa. Transcorregut un termini d’entre 24 i 48 hores l’interessat rebrà un correu amb alguna d’aquestes tres opcions:

 

– Si la documentació és correcta, rebrà un mail de validació.

– Si no està completa, se li notificarà la necessitat de completar-la, per a la qual cosa se li donarà un nou termini de cinc dies.

– Si és incorrecta i no la completa, el sistema eliminarà la sol·licitud i li remetrà l’avís corresponent. No obstant això, l’interessat podrà repetir-la en qualsevol altre moment.

SESSIONS INFORMATIVES

Així mateix, de moment s’han programat tres sessions informatives perquè els col·legiats puguin conèixer el funcionament de la plataforma i fer les preguntes que considerin oportunes.

Aquestes sessions tindran lloc a la sala d’actes de l’ICAIB Palma, amb videoconferència, els dies 26 d’octubre, 17 de novembre i 14 de desembre, en horari pendent de determinar.

ACTUACIONS DERIVADES DE DESIGNACIONS ANTERIORS AL 2019

Cal tenir en compte que en l’any 2022, la justificació de les actuacions derivades de designacions anteriors a l’1 de gener de 2019, la durà a terme el departament del torn d’ofici de l’ICAIB.

Manual d’ús