L’ICAIB inicia l’elaboració de diversos llistats d’advocats, concretament els relatius a administradors concursals, àrbitres, comptadors-partidors, mediadors en els àmbits Civil i Mercantil, mediadors de Família, Àrbitres per a l’administració d’arbitratges institucionals, advocats de dret estranger, de protecció de dades i compliance per a la seva remissió al jutjat degà de Palma.

Les persones interessades a sol·licitar la seva inscripció en algun o alguns d’aquests registres ho han de fer necessàriament de forma telemàtica a través d’aquesta pàgina web, fent clic en alguna de les opcions corresponents que trobareu al final d’aquest text.

Cal tenir en compte que per formalitzar degudament la sol·licitud d’inscripció s’han de completar tots els camps del formulari.

• En el cas dels administradors concursals, el formulari inclou una casella on els interessats podran adjuntar la documentació requerida a la normativa vigent.
• En el cas dels mediadors a l’àmbit civil i mercantil, a la casella del formulari els interessats podran adjuntar la documentació acreditativa del compliment dels requisits establerts a la Llei 5/2012, de 6 de juliol, de mediació en assumptes civils i mercantils.

En tots els casos, la documentació requerida haurà d’adjuntar-se en arxiu únic i no superar la mida indicada al formulari.

IMPORTANT.– En tots els casos, els advocats que ja formin part de llistats anteriors hauran d’emplenar igualment el formulari d’inscripció i, si escau, adjuntar la documentació necessària.

Terminis de sol·licitud.- El termini per sol·licitar la inscripció a les llistes acaba el 20 de novembre de 2023.

Verificació de la inclusió a la llista.– En el cas que no se’n compleixi algun/s dels requisits, el Col·legi informarà l’interessat per correu electrònic.

Inscripció col·legiats ICAIB
Inscripció col·legiats externs
Inscripció societats