S’informa que s’ha dut a terme el mostreig per a la justificació de les actuacions corresponents al mes d’agost, d’acord amb allò que s’estableix a la Directriu VI de les Directrius del Torn d’Ofici, en la qual s’assenyala que la Comissió del Torn d’Ofici durà a terme “controls aleatoris de les justificacions presentades, així com dels informes d’assistència lletrada al detingut, per la qual cosa els lletrats han de conservar la documentació acreditativa d’aquestes actuacions, per poder presentar-la si aquesta fos sol·licitada”. Aquests mostreigs es fan mensualment.