Amb l’objectiu de simplificar i agilitzar l’emplenament dels impresos de justícia gratuïta i d’assistència lletrada al detingut i d’evitar duplicar les firmes i totes les dades d’identificació que són idèntiques en ambdós documents, l’ICAIB ha unificat en un únic imprès la sol·licitud de justícia gratuïta i l’assistència.

Els col·legiats poden optar entre descarregar-se el nou model, adjunt al final d’aquestes línies, o continuar amb els documents antics que trobaran a les oficines col·legials fins a la seva reposició pel nou imprès.

Imprès unificat