Informem als col·legiats que en data 18 de novembre de 2020 membres de l’ICAIB han mantingut una trobada amb el cap de la Brigada Provincial d’Estrangeria i Fronteres de la Prefectura superior de Policia, amb un representant de l’advocacia de l’Estat i amb un responsable de la tramitació de NIES en Policia per tal d’avançar en la solució d’algunes de les incidències detectades en les darreres setmanes que estaven originant un important volum de devolucions de les sol·licituds de NIE que els col·legiats tramiten a través de l’ICAIB.

Després de la reunió, i amb l’objectiu d’evitar o minimitzar aquestes devolucions d’expedients, s’han fixat les següents novetats en la tramitació d’aquests documents:

  1. Apud acta: la direcció superior de policia tornarà a acceptar el poder de representació o apud acta per al qual, com saben, seguirà sent necessària la personació del client i de l lletrat o lletrada a la seu de l’ICAIB.
  2. Poder notarial general o especial: s’admetrà el poder general atorgat de client a lletrat sempre que en aquest document es faci constar específicament que el poder s’efectua també a efectes d’obtenció del Número d’Identificació d’Estranger.

Així mateix, en els casos en què el lletrat o lletrada necessiti el poder general per a altres gestions relacionades amb el seu client, podrà presentar a l’ICAIB, juntament amb el poder original, una fotocòpia d’aquest que serà confrontada en Policia per, després, poder retornar l’original a l’interessat.

  1. Còpia simple notarial: hi ha el compromís d’acceptar la còpia simple notarial original sempre que aquesta vagi en paper timbrat del notari en qüestió (no seran vàlides impressions o fotocòpies).
  2. Certificat notarial de compulsa: des Policia informen de la necessitat que la certificació notarial que indica que la còpia del passaport de l’estranger és exacta a l’original deu traduir-se al castellà (traducció jurada).

Tots els documents compulsats per notaris estrangers de països no comunitaris han d’estar postil·lats.

Finalment, els recordem que l’horari per a la presentació, per als col·legiats, de les sol·licituds de Nie a l’ICAIB Palma és de dilluns a dijous, de les 10.30 a les 13.30 hores. No obstant això, en els casos en què els lletrats necessitin realitzar la presentació apud acta amb el seu client en divendres, podran igualment personar-se a l’ICAIB de les 10.30 a les 13.30 hores.