Recordem que la Llei 2/2007, de 15 de març, sobre societats professionals estableix per a aquestes l’obligació legal de contractar una pòlissa pròpia per cobrir la responsabilitat en què pogués incórrer la societat o el despatx i va fixar, a més, una responsabilitat subsidiària de la societat i dels professionals, socis o no, pels actes realitzats per ells i amb independència que aquests estiguin ja coberts.

En aquest sentit, i per si fos d’interès, s’adjunta al final d’aquestes línies l’oferta/campanya que la corredoria d’assegurances de la companyia amb la qual l’ICAIB té subscrita la pòlissa de RC per als col·legiats exercents i inscrits, posa a l’abast de les societats monodisciplinàries o multidisciplinàries i que inclou condicions molt avantatjoses en cobertures i primes.

Campanya assegurances