Informem que l’ICAIB valora la possibilitat de crear el torn d’ofici especialitzat a Estrangeria, del qual, com saben, en poden formar part els advocats que acreditin tenir formació específica en la matèria. En cas que la formació s’hagi obtingut a l’ICAIB o a la Fundació de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de les Illes Balears no caldrà aportar aquesta acreditació.

Per això, els col·legiats que estiguin interessats a formar part del nou torn, que també es farien càrrec de l’assistència a les persones que arriben a l’illa per via marítima, poden enviar, abans del 8 d’abril de 2022, la seva sol· licitud d’alta al servei, juntament amb la documentació acreditativa de la formació (en cas que sigui necessari) al correu electrònic eivissa@icaib.org.

Finalment, els recordem que el Reial decret 141/2021 pel qual s’aprova el Reglament d’Assistència Jurídica Gratuïta, al seu Annex II, no preveu entre els mòduls i les bases de compensació econòmica la remuneració de guàrdies al torn d’estrangeria, de manera que allò que el lletrat percebrà seran els honoraris que corresponguin a cada designació.