La Comissió Mixta de lletrats de l’Administració de Justícia-ICAIB recorda la necessitat de completar totes les dades que figuren en els escrits de demanda i d’identificar correctament les parts en litigi, especialment si es tracta de demandes executives, incloses les relacionades amb la persona o persones demandades (nom, cognoms, DNI i domicili).
Així mateix, es posa de manifest la necessitat de catalogar correctament la documentació que s’aporti, tot això a fi d’evitar que les demandes puguin ser rebutjades o que es produeixin retards en la tramitació.