La Sala de Govern del TSJIB ha donat el seu vistiplau al Protocol pre-pack concursal que va ser aprovat per unanimitat per la Junta de Jutges del Mercantil el passat 28 d’abril i que s’adjunta al final d’aquestes línies.

Els objectius del protocol, s’assenyala en el document, són “maximitzar el preu de venda dels béns i drets” de les empreses insolvents que encara no s’han declarat en concurs de creditors i que tinguin la unitat productiva en funcionament; evitar la destrucció del teixit empresarial i afavorir el manteniment de l’ocupació; aprofitar estructures i instal·lacions ja existents i, amb tot això, “aconseguir una millor satisfacció dels creditors” respecte de la qual podrien obtenir aquest amb la venda d’una unitat productiva ja en procediment concursal.

És a més una forma d’agilitzar el procés “amb les degudes garanties de publicitat, transparència, concurrència i audiència als principals interessats (creditors privilegiats, creditors públics i treballadors), a l’haver comptat el procés amb la supervisió d’un expert independent o administrador en matèria de reestructuració (futur administrador concursal) designat pel Jutjat del Mercantil a petició del deutor “.

Consideren els jutges que en l’actual context-econòmic-empresarial negatiu com a conseqüència dels efectes de la pandèmia sobre l’activitat de bona part de les empreses, el protocol pre-pack pot suposar la salvació de moltes empreses i contribuir a mantenir el valor de la unitat productiva. Recorden en aquest sentit els jutges mercantils que “Esperar a la declaració del concurs per iniciar tot el procés podria suposar, en la majoria de casos (…) el tancament definitiu del negoci i la pèrdua total dels llocs de treball, si no s’adopta algun sistema que permeti vendre de forma ràpida la unitat productiva en funcionament”.

Assenyalen, així mateix, que per a acudir a aquesta figura cal que concorrin els requisits següents:

  1. Que el deutor es trobi en insolvència actual o imminent i no s’hagi declarat concurs de creditors.
  2. Que es descarti, al menys inicialment, un escenari de viabilitat empresarial per no ser possible una mesura de reestructuració o de negociació amb els creditors.
  3. Que, a petició del deutor, el jutge competent per conèixer de la insolvència designi un expert independent o administrador en matèria de reestructuració, que serà el futur administrador concursal un cop que s’hagi procedit a la declaració del concurs.
  4. Que en aquesta fase concursal, l’expert elabori un informe donant compte de que el procediment de recerca d’oferents per a l’alienació de la unitat productiva és públic, transparent i concurrencial, garantint, així mateix, que la informació proporcionada als creditors i a la representació legal dels treballadors és efectiva i garantir, així que, un cop declarat el concurs, la venda de la unitat productiva a l’escenari liquidador que preveu l’article 530 TRLC es pugui autoritzar en un termini molt breu.
PROTOCOL PRE-PACK