En data 25 d’octubre s’ha publicat al BOE la Llei 15/2021, de 23 d’octubre, que estableix l’accés únic a les professions de l’advocacia i la procura i flexibilitza la reserva d’activitat per a l’exercici d’aquesta darrera, de forma que es permet que els advocats puguin exercir com a procuradors, tot i que no de manera simultània amb l’exercici de l’advocacia.

Aquesta norma modifica, entre altres, la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, i exigirà un mateix títol acadèmic (llicenciatura o grau en dret) i una mateixa capacitació (el mateix màster) per a ambdues professions, de manera que els qui superin l’avaluació podran exercir indistintament l’advocacia o la procura, si bé no serà possible ni simultanejar la col·legiació com a exercents en un col·legi d’advocats i en un de procuradors, ni l’exercici d’ambdues professions.

Es modifica també la Llei 2/2007 de societats professionals, de manera que s’autoritza que professionals de l’advocacia i de la procura s’integrin en una mateixa entitat professional, tot i mantenir, també en aquest cas, la incompatibilitat de l’exercici simultani d’ambdues professions . “Amb aquesta reforma –s’assenyala a l’Exposició de Motius-, les societats de professionals de l’advocacia podran incorporar professionals de la procura com a socis i sòcies professionals, igual que les societats de professionals de la procura podran incorporar professionals de l’advocacia, preservant cadascun les seves competències, responsabilitats i obligacions pròpies”.

D’altra banda, i mitjançant la modificació del RDL 5/2010, la norma limita a un màxim de 75.000 euros la quantia total que un procurador pot devengar per un mateix assumpte, actuació o procés, No obstant això, la llei preveu que “Excepcionalment, i sotmès a justificació i autorització del jutge” es pugui superar aquest límit “per remunerar justament i adequadament els serveis professionals efectivament realitzats pel procurador de manera extraordinària”.

Llei 15/2021, del 23 d'octubre