S’adjunta al final d’aquestes línies el Reial Decret 629/2022, pel qual es modifica el Reglament de la Llei Orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i que, segons consta a l’Exposició de Motius, pretén “actualitzar i millorar l’actual normativa migratòria vinculada a l’àmbit laboral, que resulta desfasada per cobrir les necessitats i els desajustos del mercat de treball actualment”; facilitar “l’emprenedoria per part de persones estrangeres; especialment amb caràcter inicial”; i millorar la tramitació d’expedients a través d’una nova unitat administrativa (…).

Reforma reglament