S’adjunta al final d’aquestes línies la resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques, per la qual es qualifica positivament la modificació dels Estatuts de l’ICAIB i se’n dóna l’ordre d’inscripció.

A la resolució es publica el nou estatut col·legial, que, d’acord amb l’Estatut General de l’Advocacia, introdueix novetats importants en aspectes com la deontologia i el règim disciplinari; la transparència en la gestió col·legial; l’accés a la informació mitjançant mitjans telemàtics per part de la ciutadania i dels professionals; el reforç del secret professional; etcètera.

Resolució Estatuts