Per tal d’oferir una òptima assistència jurídica a les persones migrants que arriben per via marítima, els lletrats que els assisteixen han de procurar:

 

  • Realitzar una assistència individualitzada de la persona migrant. Aquesta entrevista individual és essencial per poder conèixer les circumstàncies personals de cadascun i oferir-li, per tant, una informació adequada. Així mateix, és important que el lletrat se centri a intentar detectar si el migrant es troba en algun supòsit de protecció internacional, si és víctima de tràfic o un menor d’edat no acompanyat.
  • Lectura de drets. D’acord amb l’article 520 LECRIM i l’article 22 LOEX, s’ha de fer una lectura formal de drets com a persona detinguda. En cas que aquesta no es produeixi, cal denunciar aquesta circumstància.

 

  • Guardapit identificatiu de l’advocat. Els lletrats que assisteixen persones arribades per via marítima han de procurar dur el guardapit identificatiu d’advocat que proporciona l’ICAIB, com a garantia d’imparcialitat i independència del lletrat.

 

  • Dades de contacte del professional i del migrant. El lletrat ha de facilitar les dades de contacte professional al migrant, així com emplenar correctament (incloent-hi dades del contacte del migrant) la sol·licitud d’assistència jurídica gratuïta.

 

  • Unitat de defensa. En virtut del principi d’unitat de defensa, el lletrat que assisteixi el migrant en el procediment administratiu (acord de devolució) serà el que l’assisteixi en el procediment d’internament.
  • Sobre la signatura dels acords de devolució. A la Guia sobre l’assistència jurídica en arribades marítimes, que es pot consultar a l’enllaç https://www.icaib.org/wp-content/uploads/2021/10/WEB-GUIA-LLEGADAS-MARITIMAS4.pdf i que ha editat el Consell General de l’Advocacia Espanyola, els experts recomanen que es declinin els oferiments que, de vegades, fa la policia a l’advocat perquè aquest signi els acords de devolució a comissaria, encara que el client no estigui present en aquest moment. En aquest sentit, justifiquen els autors de la guia, cal no oblidar que “la signatura de l’acord de devolució s’hauria d’efectuar en el moment en què es notifica personalment aquest acord al client/a, en presència del seu lletrat/da” i perquè, “necessàriament, l’assistència lletrada en el marc de la devolució s’ha de dur a terme en els termes previstos legalment”, ja sigui a la comissaria o al lloc de detenció, cosa que comporta “la necessitat d’entrevistar-se de forma individual amb les persones estrangeres amb caràcter previ a la notificació dels acords de devolució”.
  • Comunicació d’incidències. Finalment, es recomana als lletrats que comuniquin al Col·legi qualsevol incidència que es pugui produir durant la guàrdia.