Adjuntem al final d’aquestes línies el Reial Decret Llei 10/2020 pel qual es regula el permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri que no prestin serveis essencials i l’informe elaborat pels serveis jurídics de l’advocacia espanyola sobre aquesta norma.

Advocacia Espanyola remarca, tant al seu portal web (https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/los-abogados-autonomos-quedan-al-margen-de-las-nuevas-limitaciones-asi-como-el-turno-de-oficio-y-los-servicios-legales-considerados-urgentes/) com en la nota jurídica que, segons es desprèn del RDL, “tots els treballadors autònoms queden al marge de les noves limitacions imposades pel Govern”, de manera que “els advocats i les advocades per compte propi que segueixin desenvolupant la seva activitat professional es podran seguir desplaçant al seu lloc de treball “, si volen. Tampoc no serà d’aplicació per als professionals de l’advocacia que cobreixen els decretats com a serveis essencials i els que “desenvolupin la seva feina en serveis urgents (aquests darrers no relacionats en la norma), independentment de si són autònoms o treballen per a un bufet”.

Juntament amb ells i altres professionals al servei de la Justícia, el RDL detalla una àmplia llista de professionals les funcions dels quals també es consideren essencials i als que, per tant, no s’aplicarà el permís retribuït recuperable.

En canvi, aquest permís serà d’aplicació obligatòria a tot el personal laboral per compte aliè de les empreses i entitats públiques o privades que no desenvolupen activitats relacionades com a essencials,excepte si treballen per a empreses que hagin sol·licitat o estiguin aplicant un ERTO o en aquelles a les quals se’ls autoritzi una regulació temporal d’ocupació de suspensió durant la vigència del permís.

 

S’exceptua també als treballadors que puguin seguir exercint la seva activitat mitjançant el teletreball; als que prestin serveis en els sectors essencials i en les divisions o línies de producción l’activitat dels quals es correspongui amb aquests; i als que estiguin de baixa per incapacitat temporal o tenguin el seu contracte suspès per altres causes legalment previstes.

 

El permís retribuït s’estendrà des del dia 30 de març a el 9 d’abril, ambdós inclosos, si bé, en els supòsits en què no sigui possible una interrupció immediata de l’activitat, els treballadors podran anar a treballar dilluns 30 només per dur a terme “les tasques imprescindibles per poder fer efectiu el permís sense perjudicar de manera irremediable o desproporcionada la represa de l’activitat empresarial”.

 

A més, la disposició transitòria primera del RDL estableix que les empreses que hagin d’aplicar aquest permís retribuït podran, en cas de ser necessari, establir un nombre mínim de plantilla o els torns de treball estrictament imprescindibles per tal de mantenir l’activitat indispensable.

 

PROGRAMA

Nota dels serveis jurídics del CGAE