S’adjunta al final d’aquest text el Reial Decret Llei 16/2020 de mesures processals i organitzatives per fer front al COVID-19 en l’àmbit de l’administració de justícia que, en els seus 28 articles i catorze disposicions, contempla tot un seguit de mesures processals i organitzatives, entre les quals destaquem les següents:

HABILITACIÓ PARCIAL DEL MES D’AGOST PER A TOTES LES ACTUACIONS JUDICIALS.

Tot i la forta oposició de l’advocacia i de la procura, el RDL declara hàbils per a totes les actuacions judicials que, a efectes de l’article 183 de la Llei Orgànica 6/1985, es declarin urgents, els dies 11 a 31 del mes d’agost de l’any 2020, excepte dissabtes, diumenges i festius.

REINICI DEL CÒMPUT DE TERMINIS PROCESSALS I AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER A RECÓRRER.

Els terminis previstos en les lleis processals que haguessin quedat suspesos per l’estat d’alarma tornaran a computar des del seu inici, prenent com a primer dia per al còmput el següent hàbil a aquell en què deixi de tenir efecte la suspensió de procediment corresponent.

Els terminis per a l’anunci, preparació, formalització i la interposició de recursos contra sentències i altres resolucions que posin fi al procediment i que siguin notificades o bé durant la suspensió de terminis establerta pel COVID, o bé dins dels vint dies hàbils següents a l’aixecament de la suspensió de terminis, quedaran ampliats per un termini igual al previst per a la interposició de recurs en la seva llei reguladora corresponent.

Això no és aplicable als procediments els terminis dels quals s’excepturaren de la suspensió.

REGULACIÓ “EX NOVO” D’UN PROCEDIMENT ESPECIAL I SUMARI PER A RESOLDRE QÜESTIONS DE DRET DE FAMÍLIA DIRECTAMENT DERIVADES DE LA CRISI DEL COVID-19

S’estableix un procediment especial i sumari perquè, durant l’estat d’alarma i fins a tres mesos després de la seva finalització, es resolguin, d’una banda, les demandes relacionades amb el restabliment de l’equilibri en el règim de visites o custòdia compartida quan un dels progenitors no hagi pogut atendre’l en els seus estrictes termes com a conseqüència de les mesures adoptades pel COVID-19; i, de l’altra, les sol·licituds de revisió de les mesures sobre càrregues de matrimoni i pensions econòmiques i les que pretenguin la revisió de l’obligació de prestar aliments, quan aquestes peticions estiguin basades en una variació substancial de les circumstàncies econòmiques del progenitor obligat provocada pel COVID-19.

En aquests casos el procediment comença per demanda, amb el contingut i forma propis d’un judici ordinari, i la vista s’ha de celebrar dins dels deu dies hàbils següents a la data d’admissió de la demanda, mentre que el tribunal pot dictar resolució, en forma de sentència o acte, oralment o per escrit, en el termini de tres dies hàbils. Contra la resolució que posi fi al procediment es pot interposar recurs d’apel·lació.

TRAMITACIÓ PREFERENT DE DETERMINATS PROCEDIMENTS.

Durant el període que transcorri des de l’aixecament de la suspensió dels terminis i fins al 31 de desembre de 2020 es tramitaran amb preferència, sense perjudici dels ja declarats com a tals per les lleis processals, els següents expedients i procediments:

a) Els processos o expedients de jurisdicció voluntària en els quals s’adoptin les mesures a què es refereix l’article 158 de el Codi Civil, així com el procediment especial i sumari en família.

b) En l’ordre jurisdiccional civil, els processos derivats de la manca de reconeixement per l’entitat creditora de la moratòria legal en les hipoteques d’habitatge habitual i d’immobles afectes a l’activitat econòmica; els derivats de les reclamacions que puguin plantar els arrendataris per falta d’aplicació de la moratòria prevista legalment o de la pròrroga obligatòria del contracte; així com els procediments concursals de deutors que siguin persones naturals i que no tinguin la condició d’empresaris.

c) En l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu, els recursos contra actes i resolucions públiques denegatòries de l’aplicació d’ajudes i mesures previstes per pal·liar els efectes econòmics de la crisi sanitària COVID-19.

d) En l’ordre jurisdiccional social, tindran caràcter urgent i preferent els processos d’acomiadaments; els derivats de l’extinció dels contractes de treball per causes objectives; els derivats del procediment per declarar el deure i la forma per recuperar les hores de treball no prestades durant el permís retribuït recuperable; els procediments per a la impugnació individual o col·lectiva dels ERTO per les causes regulades en els articles 22 i 23 de l’RDL 8/2020; i els que se substancien per fer efectiva la modalitat de treball a distància o l’adaptació de jornada del RDL 15/2020.

PREFERÈNCIA DELS MITJANS TELEMÀTICS EN LA CELEBRACIÓ D’ACTES PROCESSALS I EN L’ATENCIÓ AL PÚBLIC. DISPENSA DE TOGUES. LIMITACIÓ D’ACCÉS DE PÚBLIC EN ACTUACIONS ORALS.

Durant la vigència de l’estat d’alarma i fins a tres mesos després de la seva finalització:

-S’estableix la celebració d’actes processals preferentment mitjançant la presència telemàtica dels intervinents, llevat, en l’ordre penal, en el qual, segons comunicat de Justícia será el jutge qui decideixi, així com en els supòsits de procediments per delictes greus en els que la presència física de l’acusat resulta necessària.

-S’ordenarà l’accés del públic a les actuacions orals, en funció de les característiques i la mida de les sales de vistes i s’estableix un sistema d’atenció al públic per via telefònica o mitjançant el correu electrònic habilitat a aquest efecte, de manera que es limita l’atenció presencial als supòsits estrictament necessaris i sempre mitjançant cita prèvia.

-Els informes mèdic-forenses es podrán fer basant-se únicament en la documentació mèdica existent a la seva disposició, sempre que això sigui possible.

-Les parts que assisteixin a actuacions orals estaran dispensades de l’ús de togues.

MODIFICACIÓ EN ELS ACTES DE COMUNICACIÓ DEL MINISTERI FISCAL

En la seva disposició addicional quarta, el RDL suspén l’alicació d’allo que disposa l’article 151.2 de la Llei 1/2000 en relació amb els actes de comunicació del Ministeri Fiscal, de manera que fins al 31 de desembre de 2020, el termini regulat en aquest article será de 10 dies naturales.

CREACIÓ D’UNITATS JUDICIALS PER AL CONEIXEMENT D’ASSUMPTES DERIVATS DEL COVID-19 I JORNADES DE FEINA DE MATÍ I HORABAIXA.

Es preveu crear unitats judicials per als assumptes derivats del’COVID-19 i s’estableix la possibilitat que els lletrats de l’Administració de Justícia puguin, durant el període de pràctiques, realitzar funcions de substitució o reforç.

Durant l’estat d’alarma i fins a tres mesos després de la seva finalització, s’estableixen jornades de treball de matí i horabaixa per a tots els serveis i els òrganis judicials.

TELETREBALL.

Es modifica la la Llei 18/2011 per facilitar l’accés remot a les aplicacions utilitzades per a la gestió processal, fomentant així el teletreball.

CONCURSAL

EL RDL estableix, en els articles del 8 al 17 i en la disposició transitòria segona, una sèrie de mesures en l’àmbit concursal, com, entre altres, les següents:

Recuperación de la figura del reconveni: durant l’any següent a la declaración de l’estat d’alarma l’empresa o l’autònom concursat podrá presentar una proposta de modificació del conveni concursal que estigués en període d’imcompliment.

Per als deutors que abans de l’estat d’alarma complien regularment les obligacions derivades d’un conveni, acord extrajudicial de pagaments o de refinançament, se suspèn el deure de sol·licitar l’obertura de la fase de liquidació quan, durant la vigència del conveni, el deutor conegui la impossibilitat de complir els pagaments compromesos i les obligacions contretes amb posterioritat a l’aprovació d’aquell.

Es facilita la modificació del conveni o de l’acord extrajudicial de pagaments o de l’acord de refinançament homologat. Respecte d’aquests darrers es permet a més la presentació de propoista de modificación o nova sol·licitud sense necessitat que hagi transcorregut un any des de la presentació de l’anterior.

En cas de liquidació es qualificaran com a crèdits contra la massa els derivats de compromisos de finançament o de prestació de garanties a càrrec de tercers, incloses les persones especialment relacionades amb el concursat.

En aquest mateix sentit, es qualifiquen com ordinaris els crèdits de les persones especialment vinculades amb el deutor en els concursos que poguessin declarar-se dins dels dos anys següents a la declaració de l’estat d’alarma.

Les empreses o autònoms que es trobin en estat d’insolvència no estaran obligats a sol·licitar la declaración de concurs fins al 31 de desembre de 2020. Fins a aquesta data, els jutges no admetran a tràmit les sol·licituds de concurs necessari presentades des de l’estat d’alarma.

S’estableixen una sèrie de normes d’agilització del procés concursal, com la confessió de la insolvència, la tramitació preferent de determinades actuacions tendents a la protecció dels drets dels treballadors, a mantenir la continuïtat de l’empresa ia conservar el valor de béns i drets, així com la simplificació de determinats actes i incidents (subhastes, impugnació d’inventari i llistes de creditors o aprovació de plans de liquidació).

AMPLIACIÓ FINS AL 30 D’ABRIL DE 2021 DE LA VACATIO LEGIS DE LA LLEI DEL REGISTRE CIVIL.

DISPONIBILITAT DELS PLANS DE PENSIONS PER ALS MUTUALISTES

Es modifica un apartat de la disposició addicional 20 del RDL 11/2020, en concret el paràgraf c de l’apartat 1, de manera que, a més dels autònoms, els treballadors per compte propi que haguessin estat prèviament integrats en una règim de mutualisme alternatiu i que hagin cessat la seva activitat o reduït la seva facturació en un 75% a causa del COVID 19, poden acollir-se a allò que disposa aquest apartat, de manera que, durant el termini de 6 mesos des de la declaració de l’estat d’alarma, “els partícips dels plans de pensions poden, excepcionalment, fer efectius els seus drets consolidats”.

RDL 16/2020