Des del Consell General de l’Advocacia Espanyola recorden la importància que en la presentació dels escrits i documents a la plataforma LexNET, els professionals de l’advocacia no oblidin seguir les següents pautes, a fi d’evitar possibles rebutjos del sistema:

• Obligatorietat de catalogar correctament els documents que s’adjunten.

• Els documents adjunts s’han de remetre individualitzats en tants arxius digitals com a documents siguin els que hagin de compondre l’enviament. (No és possible remetre un únic arxiu .pdf que contengui tots els documents).

• La digitalització de documents s’ha de fer segons allò que descriu l’Annex IV, punt 8 del RD 1065/2015:
a) Activar la resolució de l’escàner a 200×200.ppp o, si no, la mínima que permeti el dispositiu.
b) Seleccionar tipus de sortida de document PDF / A.
c) Seleccionar tipus de sortida: un sol document.
d) Activar l’OCR (Reconeixement de Caràcters).
e) Seleccionar el color de sortida negre. (Únicament es preveu la utilització de color, quan el contingut de la informació que s’ha d’adjuntar així ho requereixi).

• Obligatorietat de signar digitalment tots els documents annexos, llevat que ja estiguin signats digitalment (p.e .: per un perit, notari, etc.). Per facilitar aquesta tasca, es recorda que Lexnet Advocacia té prevista la funcionalitat de signar documents adjunts sense haver de fer-lo amb una aplicació externa.