S’adjunta l’Ordre SND/422/2020, de 19 de maig, per la qual es regulen les condicions per a l’ús obligatori de màscareta durant la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

L’ús d’aquest element de protección per part de les persones amb edats de sis anys en endavant serà obligatori a la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat d’ús públic o que es trobi obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una distància de seguretat interpersonal mínima de dos metres.

S’exceptua d’aquesta obligació a les persones que presentin algun tipus de dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per l’ús de mascareta, així com a aquelles en què l’ús d’aquest element resulti contraindicat per motius de salut degudament justificats i aquelles altres que per la seva situació de discapacitat o dependència presentin alteracions de conducta que facin inviable el seu ús. El desenvolupament d’activitats que, per la seva naturalesa, siguin incompatibles amb la utilització de mascareta i altres causes de força major queden també exceptuats.

Ordre mascaretes